Székhely: 8800 Nagykanizsa Irtás u. 1.  *   Telefon: +36-30-305-0794 +36-30-7577-399  *   email:
Alapítás és alapszabály
Már nagyon vártuk a napot, amikor a VEGA Csillagászati Egyesület (Zalaegerszeg) mellett, Zala megyében másodikként megalapíthattuk a Nagykanizsai Amatőrcsillagász Egyesületet. Az egyesület 2002. július 13-án alakult meg a becsehelyi észlelő bázison 10 fő alapító tag részvételével. Az alakuló ülést természetesen egy kétnapos "csillagtúrával" kötöttük össze. Sátrat vertünk, amikben végül nem is aludtunk. ételben sem volt hiány, hisz Gazdag Attila specialitása a bográcsgulyás, így két napig azt ettük. Az ünnepi ebéd elfogyasztása után összeült az alakuló ülés és a megfelelő jogi kereteket betartva megalakítottuk az egyesületet. Az este szalonnasütéssel és távcsöves megfigyeléssel folytatódott.
Az alapító tagok és az utánpótlás. Balról: Rácz Zoltán, Gazdagné S. Mónika, Gazdag Mónika, Gazdag Attila, Perkóné Kránicz Erzsébet, Perkó Tímea, Perkó Zsolt, Vilmos Mihály, Ferincz Gergő, Erdődi Balázs és
Harcz Balázs (õ nincs a képen)
 
A távcsövek színe-java
Az egyesület 2012. június 16-i módosított alapszabálya
I. Az egyesület főbb adatai:
1. Neve: Nagykanizsai Amatőrcsillagász Egyesület (A továbbiakban Egyesület) Betűjele: NAE
2. Székhelye: Nagykanizsa
3. Működési területe: Zala megye
4. Címe: 8800 Nagykanizsa, Irtás u. 1.
5. Pecsétje: Középen csillagvizsgáló képe, a kupola alatt szabálytalan trapéz, benne rövidítés: NAE. Alatta felirat: NAGYKANIZSAI AMATŐRCSILLAGÁSZ EGYESÜLET
6. Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet.

II. Közhasznú tevékenységek
Az egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
• tudományos tevékenység, kutatás,
2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5. § (3)
• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, Az egyesület közreműködik az állami szervek és/vagy települési önkormányzatok közművelődési feladatainak ellátásában.
A muzeális intézményekről, valamint a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló, 1997. évi CXL. Tv. 76. §, 78. § ,79. §,
• környezetvédelem, környezeti nevelés,
1995. évi a környezet védelmének általános szabályairól szóló LIII. törvény 1. § (2) bek. f./ pontja, 10. § (1) bek.

III. Az Egyesület célja
1. Soraiba tömöríti a csillagászattal amatőrként foglalkozó, a csillagászati oktatást és ismeretterjesztést amatőrként végző és a csillagászat iránt érdeklődő személyeket.
2. Népszerűsíti a csillagászat eredményeit.
3. Támogatja (működési területén) a csillagászati ismeretterjesztést végző intézmények, szervezetek munkáját.
4. Támogatja (működési területén) a csillagászati ismeretek iskolai és iskolán kívüli oktatását.
5. Szakmai és szervező tevékenységével, műszerekkel felszerelt obszervatóriummal, szakmai tanácsadással segíti az Egyesület tagságát értékes megfigyelések végzésében.
6. Elősegíti a más amatőr csillagász szervezetek és amatőrcsillagászok kölcsönösen előnyös együttműködését a csillagászati kutatás, oktatás és ismeretterjesztés terén.

IV. A célok megvalósítása érdekében végzett feladatok
1. Ismereterjesztő, oktató, továbbképző előadásokat, rendezvényeket, valamint távcsöves bemutatókat szervez saját tagjai és az érdeklődő közönség részére.
2. Bemutató és megfigyelő bázisokat működtet, az ehhez szükséges segédeszközöket, anyagokat beszerzi, ilyeneket maga is készít, szükség és lehetőség szerint forgalmaz.
3. Ismeretterjesztő kiadványokat, oktatási segédanyagokat szerez be, készít és forgalmaz.
4. Biztosítja az amatőrcsillagászati észlelő tevékenység szervezeti feltételeit.
5. Találkozókat, tanfolyamokat, továbbképzéseket, konferenciákat, megfigyelőtáborokat, expedíciókat szervez és bonyolít le.
6. Sokoldalúan együttműködik bel-és külföldi amatőrcsillagászati egyesületekkel és intézményekkel.
7. Minden egyéb olyan tevékenységet végezhet, amely a kitűzött célok megvalósítását szolgálja.
8. ) Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát az egyesület internetes honlapján való közzététel útján biztosítja.
9. Az Egyesület mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
10. Az Egyesület mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítõ okiratában meghatározott tevékenységére fordítja
11. Az Egyesület mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.

V. Az Egyesületi tagsága:
1. Az egyesületnek lehetnek rendes, pártoló, alapító és tiszteletbeli tagjai. Az egyesület alapító tagjai: Vilmos Mihály, Gazdag Attila, Gazdagné Simon Mónika, Erdődi Balázs, Harcz Balázs, Rácz Zoltán, Ferincz Gergő, Perkó Zsolt, Perkóné Kránicz Erzsébet, Perkó Tímea. Az egyesület a továbbiakban alapító tagokat nem vesz fel. Az egyesületnek a továbbiakban rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek. A tagok számának felső határa nincs. A tagok bármilyen állampolgárságú magánszemélyek, a pártoló tagok jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok is lehetnek.
2. Rendes vagy pártoló tag lehet minden olyan személy, aki felvételét kéri az Egyesületbe, és akit az egyesület erre alkalmasnak tart, annak alapszabályát elfogadja, a választott tagsági formának megfelelő tagsági díj fizetésére kötelezettséget vállal és az ezekről szóló belépési nyilatkozatot aláírja. A rendes és a pártoló tagokat az elnökség veszi fel. Az egyesület tagjai tagsági igazolványt kapnak.
3. Pártoló tagként vehető fel az a magán- vagy jogi személy, aki, vagy amely a belépéskor az évi rendes tagdíjnak legalább a tízszeresével járul hozzá az Egyesület munkájához.
4. Tiszteletbeli taggá választható az a magánszemély, aki csillagászat, a csillagászati ismeretterjesztés, a csillagászati oktatás, amatőrcsillagászat végzése vagy támogatása terén rendkívüli érdemeket szerzett. A tiszteletbeli tagokat a Közgyűlés választja.

VI. A tagok jogai:
1. Az alapító tagokat az egyesületi tagsággal járó minden jog megilleti.
2. A tiszteletbeli tagokat az egyesületi tagsággal járó minden jog megilleti, de nem választható az egyesületen belüli tisztségekre ill. testületekbe.
3. A rendes és pártoló tagokat az egyesületi tagsággal járó minden jog megilleti, ha az elnökség által meghatározott határidőig tagdíjfizetési vállalásuknak eleget tettek. Az egyesületi tagsággal járó jogok más személyre át nem ruházhatók.
4. Az egyesületnek minden alapító, rendes, és pártoló tagja, aki állandó vagy idegenes lakással Zala megyében rendelkezik, bármilyen egyesületi tisztségre megválasztható. A további jogok minden más egyesületi tagot különbségtétel nélkül megilletik.
3. A közgyűléseken az Egyesület minden tagjának hozzászólási, javaslattételi és szavazati joga van. Az Egyesület választott tisztségviselőjéhez bármely - az Egyesületet érintő - ügyben kéréssel, panasszal, javaslattal fordulhat. Indokolt esetben az Egyesületi dokumentumokba betekinthet. Jogi személy tagok esetén az e pontban szereplő jogokkal egy fő megbízott képviselő élhet.
4. Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag a tudomására jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja.
5. Az Egyesület minden tagja illetményként kapja az Egyesület belső tájékoztatóját.
6. Az Egyesület rendezvényein minden egyesületi tag (alapító, rendes, pártoló és tiszteletbeli) kedvezménnyel vehet részt, az Egyesület által forgalmazott termékeket kedvezményesen vásárolhatják meg. Jogi személy tagokra az e pontban leírt kedvezmények nem vonatkoznak. A kedvezmények mértékét mindenkor az elnökség állapítja meg.

VII. A tagok kötelességei:
1. Az egyesület minden tagja köteles az alapszabályt betartani és az Egyesület céljai érdekében, tevékenykedni.
2. A rendes és pártoló tagok a belépési nyilatkozatban vállalt tagdíjfizetési kötelezettségüknek mindenkor kötelesek eleget tenni.
3. Az alapító és tiszteletbeli tagoknak nincs tagdíjfizetési kötelezettségük.
4. Minden tag köteles az egyesület vagyonát megóvni, értékeit megőrizni.

VIII. A tagság megszűnése:
1. Mindenféle tagság automatikusan megszűnik elhalálozás - ill. jogi személy esetében annak megszűnése - által.
2. Bármely tagsági forma megszűnik kilépés útján, ha a tag e szándékát az elnökséggel írásban közli.
3. A rendes és pártoló tagság megszűnik törlés útján, ha a tag az éves tagdíját a megállapított határidőig nem fizeti be.
4. Bármely tagsági forma megszűnhet kizárás útján. Ki lehet zárni azt a tagot, aki az Egyesület érdekeit veszélyezteti, bűncselekményt követ el, vagy az alapszabályt súlyosan megszegi. A tagok kizárása az elnökség hatáskörébe tartozik. Az elnökség ilyen értelmű írásos határozatát indokolni kell, és azt az érintett tag a kézhezvételtől számított 15 napon belül a közgyűléshez megfellebbezheti.
5. A rendes és pártoló tagság megszűnése esetén a már befizetett tagdíj vissza nem igényelhető.

IX. Az egyesület felépítése, az egyesület szervei:
1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnökségi tagok és az Elnök.
2. Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki teljes cselekvőképességgel rendelkezik és nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.
3. Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
4. A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
5. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

X. A közgyűlés
- Az alapszabály szerint összehívott, megjelent teljes jogú tagok összessége, az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve. Kétféle közgyűlés lehet: rendes és rendkívüli.
1. Az Elnökség minden egyesületi évben, amely a naptári évvel megegyezik, rendes közgyűlést hív össze, amelynek időpontjáról és helyéről minden tagot legalább 15 nappal előbb értesít. A meghívót a tagoknak a napirendi pontok, valamint a határozat-képtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. A közgyűlés nyilvános.
2. Az Elnökség, sürgős testületi döntést igénylő kérdésekben rendkívüli közgyűlést hívhat össze. Össze kell hívni a rendkívüli közgyűlést, ha a szavazati joggal rendelkező tagoknak legalább a 25%-a, a megvitatandó tárgy megjelölésével írásban kéri. A rendkívüli közgyűlés időpontjáról, helyéről és napirendjéről minden tagot legalább 15 nappal előbb értesíteni kell.
3. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá és két felkért tag hitelesít.
4. A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon, írásban vagy e-mail-en közölni kell. Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni illetve intézkedni, hogy az egyesület internetes honlapján, az elhelyezésre kerüljön. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.


XI. A közgyűlés határozatképessége:
1. A közgyűlés általában akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagoknak legalább az
50%-a + egy fő jelen van. A közgyűlés az elé utalt ügyekben - az alábbi kivételekkel - általában szótöbbséggel dönt.
2. Más egyesületekhez csatlakozás, az egyesület feloszlása és ez esetben a vagyon felhasználása, a választott testületek és tisztségviselők visszahívása, az egyesület tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a tiszteletbeli tagcím visszavonása, valamint az alapszabály módosítása tárgyában egybehívott közgyűlés csak akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagoknak legalább a kétharmada jelen van. Az ilyen tárgyban hozott határozatok érvényesítéséhez a jelenlévők legalább háromnegyedének hozzájárulása szükséges. Tag kizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja. A kizárások okairól és indokairól az alapszabály” VIII. A tagság megszűnése”, a tisztségviselők visszahívásáról pedig a „XIII. Az elnökség megbízatása 3-4. pontja” rendelkezik.
3.Az elnökség éves beszámolójának és a közhasznú jelentésnek az elfogadása módosítása tárgyában egybehívott közgyűlés csak akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagoknak legalább a kétharmada jelen van. Az ilyen tárgyban hozott határozatok érvényesítéséhez a jelenlévők legalább háromnegyedének hozzájárulása szükséges.
4. Amennyiben a közgyűlés a fentiek szerint nem határozatképes, úgy a közgyűlést 30 napon belül változatlan napirenddel újra össze kell hívni és ezen a közgyűlésen a megjelentek számára való tekintet nélkül bármilyen ügyben határozatképes, abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét az eredeti meghívón kifejezetten felhívták.
5. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, titkos szavazás esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A szavazás általában nyilvános, személyi ügyekben azonban az elnök köteles titkos szavazást elrendelni.
6. A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.

XII. A közgyűlés jogköre:
1. A közgyűlés az Egyesület összes ügyeiben határozhat, az alábbi ügyek azonban kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) Az alapszabály megállapítása és módosítása
b) Az éves költségvetés meghatározása
c)Az elnökség évi beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása. A jóváhagyás módjáról az alapszabály XI./3 pontja rendelkezik..
d) Az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása
e)Az elnöknek, a titkárnak, az elnökség tagjainak megválasztása.
f) A választott testületek és tisztségviselők beszámoltatása, visszahívása. A visszahívás okairól és indokairól az alapszabály XIII./3-4. pontjai rendelkeznek.
g)Az éves és távlati tervek jóváhagyása
h)A tagok indítványainak és panaszainak tárgyalása
i)A tiszteletbeli tagok megválasztása
j) Az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a tiszteletbeli tagi cím visszavonása. A kizárás okairól és indokairól az alapszabály” VIII. A tagság megszűnése pontja rendelkezik.,

XIII. Az elnökség megbízatása:
1. Az elnökség a közgyűlések közti időszakban az Egyesület legfőbb irányító testülete.
2. Az egyesület elnöke az elnökség elnöke. Az elnökség tagjait a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással választja 4 éves megbízatással. Az elnökség taglétszáma: 50 fő tagsági létszám alatt 3 fő, 50-100 fő taglétszám mellett 7 fő, 100 fős taglétszám felett 9 fő.
3. Azt az elnökségi tagot, aki a vezetőségi ülések több mint feléről elfogadható indok nélkül távol marad, a vezetőség visszahívhatja, és helyette új vezetőségi tagot hívhat be a vezetőségbe. A vezetőségnek ezt a döntését a soron következő közgyűlésnek meg kell erősítenie.
4. A Közgyűlés visszahívhatja, azt az elnökségi tagot, aki az Egyesület érdekeit veszélyezteti, bűncselekményt követ el, vagy az alapszabályt súlyosan megszegi.
5. A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.

XIV. Az elnökség ülései:
1. Az elnökség szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal ülésezik. Ezen felül rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni, ha azt az elnökségi tagoknak legalább az egyharmada írásban kéri.
2. Az elnökség határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint a fele jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ülések nyilvánosak.
A határozatot az érintettel igazolható módon közölni kell.
3. Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.
4. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell az ülés lényeges mozzanatait és minden határozatát. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és az elnök által kijelölt elnökségi tag hitelesíti.
5. Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható

XV. Az elnökség jogköre:
Az elnökség dönt minden olyan lényeges ügyben, amit az alapszabály nem utal kifejezetten a közgyűlés hatáskörébe.
1. Ellenőrzi a közgyűlés határozatainak végrehajtását.
2. Meghatározza az Egyesület ügyrendjét.
3. Dönt a közgyűlés elé nem utalt fontosabb szakmai, szervezeti és gazdasági kérdésekben, ellenőrzi a döntések végrehajtását.
4. Konkrét feladatokra az elnökség tagjaiból és meghívott szakértőkből munkacsoportot hoz létre, meghatározza azok megbízatását és ellenőrzi munkájukat.
5. Megállapítja a soron következő közgyűlés napirendjét, intézkedik a napirendi pontok előkészítéséről.
6. Esetleges fegyelmi ügyekben etikai bizottságot hoz létre és annak jelentése alapján, határoz a fegyelmi büntetés ill. kizárás kérdésében.
7. Tevékenységével kapcsolatosan keletkezett minden iratot irattároz, és azokat az erre jogosult személynek betekintésre átengedi.
8. Dönt ügyintézők alkalmazásáról és pénzbeli javadalmazásáról, a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.
9. Gondoskodik az Egyesület szakmai, mozgalmi és gazdasági tevékenységének szervezéséről.
10. Gondoskodik az Egyesület teljes ügyviteléről, adminisztrációjáról és vagyonkezeléséről, irányítja és ellenőrzi az esetleges ügyintézők munkáját.
11. Előkészíti és megszervezi a közgyűléseket.
12.A közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése.

XVI. Az egyesület tisztségviselőinek hatásköre:
1. Az elnök és a titkár az ügyrendben meghatározott munkamegosztás szerint hivatalosan képviseli az Egyesületet más intézményekkel, testületekkel folytatott tárgyalásokon, a hatóságok felé az Egyesületet a tikár képviseli.
2. Az elnök és a titkár aláírásukkal hitelesítik az Egyesület fontosabb szervezeti okmányait, szerződéseit, együttesen kiadmányozási és utalványozási jogot gyakorolnak, visszterhes szerződéseket köthetnek.
3. Az elnök vezeti az elnökségi üléseket.
4. Az elnökségtől kapott eseti megbízás alapján az 1, 2, és 3. pontokban szereplő jogokat az elnökség más tagja is gyakorolhatja.

XVII. Az Elnök:
1. Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 4 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője.
2. Az Elnök hatásköre és feladatai:
– az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
– a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,
– a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása,
– az elnökségi ülések előkészítése és levezetése,
– az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság elõtt,
– az Egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapít-ható,
– éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése
– a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése
– amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti, a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza.

XVIII. Az Egyesület működése és gazdálkodása
1. Az Egyesület mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.
2. Az egyesület a következő forrásokból gazdálkodik: tagdíjak, egyesületi rendezvények bevételei, az Egyesület által készített és/vagy forgalmazott kiadványok, eszközök utáni bevételek, egyéb gazdasági tevékenységek bevételei, adományok, alapítványok - pályázatokon elnyert összegek, más szervektől vagy intézményektől átvett eszközök, ingatlanok
3. A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg az alakulás évében fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
4. Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
5. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.
6. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési kötelezettsége nincsen.
7. Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
8. Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
9. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
10. Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
11. Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.
12. Az Egyesület működése felett a Zala Megyei Ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.

XIX. Az Egyesület megszűnése
1. Az egyesület megszűnik, ha
a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),
b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,
c) a bíróság feloszlatja,
d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja
megszűnését,
e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból
törlik.
2. Az 1. bekezdés b)-e) pontjaiban foglalt esetekben az egyesület jogutód nélkül szűnik meg. Az 1- bekezdés b) pontjában foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c)-d) pontjában foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.
3. A legfőbb szerv nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.
4. Az egyesület alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül megszűnt egyesület - hitelezői igények kielégítése után - megmaradt vagyonát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott célra kell fordítani és az ott megjelölt módon kell nyilvánosságra hozni.

XX. Az Egyesület kapcsolata más szervekkel és intézményekkel:
Más szervekkel és intézményekkel (művelődési házak, könyvtárak, iskolák, és más csillagászati egyesületek, stb.) való együttműködés feltételeit az alapszabály szellemében fogalmazott, kétoldalú megállapodásokban kell rögzíteni. Ezeknek a megállapodásoknak a szövegét az elnökség hagyja jóvá. A szerződésekről a soron következő közgyűlést részletesen tájékoztatni kell.

XXI.
Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártokkal nem tart kapcsolatot és a jövőben sem kíván kapcsolatba lépni. Működése pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem kap és a jövőben sem fogad el. Az Egyesület nem kíván országgyűlési képviselői, megyei, helyi önkormányzati választáson jelöltet állítani

XXII. Záradék:
1. Az Egyesület módosított Alapszabályát 2012.április22-én, Nagykanizsán tartott rendes évi Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta.
2. Az Egyesület Alapszabályát a Zala Megyei Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.

Nagykanizsa, 2012.június 16.

…………………………….
Gazdag Attila
Elnök

 

Nagykanizsai Amatőrcsillagász Egyesület, minden jog fenntartva!
2024. június 25.
Napkelte: 04:04
Napnyugta: 19:44
(Nagykanizsán)
-
Tudunk-e észlelni?
Canis Minor Meteorológiai állomás
Holdfázis
A Nap aktuális képe
SOHO-kép
Sarkifény-előrejelzés